วิทยุคลื่นข่าว98 ร่วมด้วยช่วยกัน หัวหิน ปราณบุรี
WAVE FOR NEWS 98 FM 98.00 MHz
ข่าวสารทันยุค เติมความสุขให้ชีวิต เสริมพลัง ความคิด ให้สังคม
วิสัยทัศน์
          เป็นสถานีวิทยุ ที่มีมาตรฐาน ในด้านข่าวสาร ความบันเทิงให้ผู้ที่รับฟัง ได้สาระประโยชน์ที่หลากหลาย
          ทั้งของตัวเอง ครอบครัว และชุมชน
 
พันธกิจ
          1.สร้างงาน ด้วยการทำงานที่มีคุณภาพ
          2.เป็นสื่อกลาง กระจายความรู้ความเข้าใจ ด้านข่าวสาร เและคุณภาพชีวิต
          3.ปฏิบัติตาม นโยบายที่ กสทช.กำหนด
 
 นโยบาย
          1.สร้างความบันเทิงอย่างมีคุณภาพ สู่กลุ่มคนฟัง
          2.เผยแพร่ข่าวสารให้กับท้องถิ่น
          3.สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องสุขภาพ เทคโนโลยี หลักธรรม
             ตามพุทธศาสนา และเรื่องทั่วไป เพื่อนำไปใช้ หรือเฝ้าระวัง ในชีวิตประจำวัน
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
           - บริการข่าวสาร สาธารณะประโยชน์ ความบันเทิง
           - แบ่งเวลา ให้เช่าเหมาในการทำรายการ
 
 ภารกิจ
           - ปฏิบัติตามรูปแบบ ที่ กสทช.กำหนด
           - สร้างงาน สร้างรายการ นำเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ เพื่อสังคม
           - เป็นองค์กรแห่งความรู้ เพื่อถ่ายทอดให้คนฟัง นำไปปฏิบัติ
             ในชีวิตประจำวันได้มากที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
ค่านิยม
มุ่งเน้นสามัญสำนึก ในการทำวิทยุ เพื่อเป็นสื่อของสังคม อย่างมีคุณภาพ ตามแบบ HANAR
  H Honesty ซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อประเทศ ยึดมั่นใน ศาสนา พระมหากษัตริย
 A Altruism     เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 N Novelty     สร้างสรร พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
 A Attitude     มุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้
R Responsibility     มีความรับผิดชอบ